Kayakcross Trnava X Race

Prohlášení závodníku a účastníků volného splutí TXR víkendu

Podpisem při úhradě startovného závodu nebo volného ježdění stvrzuji, že jsem byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu a volného ježdění (viz. Níže) a budu dodržovat veškeré pokyny pořadatele závodu, respektive osob pořadatelem pověřených. V případě účasti v závodu budu dodržovat platná pravidla Trnava Xrace.

Souhlasím s podmínkami závodu a volného ježdění a prohlašuji, že:

  • mi není známa žádná překážka spočívající zejména v mém zdravotním stavu, která by mi bránila v účasti v závodu nebo volném ježdění,
  • beru na vědomí, že mám povinnost jednat obezřetně vůči sobě i dalším účastníkům, závodu nebo volného ježdění se účastním na vlastní odpovědnost a nebezpečí a pořadatel neodpovídá a není povinen hradit případnou újmu na zdraví ani na movitých věcech, včetně odložených věcí, neboť v místě závodu nejsou prostory určené k uschování věcí.
  • budu udržovat pořádek a budu v maximální možné míře ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídám pořadateli za újmu, kterou způsobím,

Beru na vědomí, že povinnou součástí sportovní výstroje pro účast na závodě nebo volném ježdění jsou plovací vesta a helma. Za stav sportovní výstroje a vybavení si účastník odpovídá sám. Beru na vědomí, že aktivity v místě konání, které nelze podřadit pod přímou účast na závodě nebo volném ježdění, jsou mojí soukromou záležitostí a za moje jednání a jeho následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

Beru na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat mé osobní údaje (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefon, e-mail, adresa, údaje o klubu) pro účely evidence účastníků a evidence výsledků, tj. souhlasím zejména s ukládáním těchto údajů na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním určeným třetím osobám, tříděním a likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů; V souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy dávám souhlas s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu nebo volného ježdění nebo předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat.

Potvrzuji, že všechny údaje jsem uvedl pravdivě a jsem si vědom skutečnosti, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídám pořadateli za jakoukoliv újmu, která mu tím vznikne.

Oznámení pořadatele:

Pozor! Přečtěte si proto pozorně pravidla na www.txr.cz.

Generální partner

ZET kayaks

Oficiální partneři

Hiko

Kutlici

Partneři

Galasport TNP Warmpeace

Isix

HG Sport

Rebel

Rebel

Mediální partner

Padler

Návštěvnost

TOPlist